Octenol 3-pack (1655)

  • Octenol är nödvändig för fällans funktion - att fånga så mycket mygg och knott så att populationen i ditt närområde bryts ner - du fångar fler än vad som kläcks.
  • Octenol säljes i förpackning om 3 st kapslar
  • Varje gång du byter gasolflaska (10kg) skall du byta Octenol kapseln.
  • Öppnad Octenol kapsel verkar upp till 21-28 dygn. Även om Octenol tabletten därefter fortfarande luktar detsamma (lite ”jordgolv”) så är den inte längre verksam ihop med din Mosquito Magnet.

Säkerhetsinformation

Innehåll: 1-Okten-3-ol

Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftig för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Tvätta händer grundligt efter användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONS-CENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

i lager
494,00 kr